FMC Agro
orar
Program L-V:

9:00 - 18:00

telefon
Sună-ne:

+4031 630 61 34

MĂSURI DE IGIENĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

 • La manipularea și utilizarea produselor este obligatorie folosirea echipamentului complet de protecţie în timpul lucrului de Tip 5-6 (EN 13034): salopetă, mănuși și cizme din cauciuc nitrilic, semimască prevăzută cu filtru pentru particule P1 (EN 143) și ochelari prevăzuţi cu apărători laterale (EN 166).
 • La încărcare folosiţi șorţuri din cauciuc.
 • Respectaţi următoarele măsuri de siguranţă la aplicarea produsului:

  • Nu inhalaţi vapori sau ceaţă (aerosoli) proveniţi din pulverizare.
  • Se vor scoate imediat hainele/echipamentul de protecţie individual dacă materialul a penetrat în interior.
  • Pentru a proteja mediul înconjurător, se va scoate și spăla tot echipamentul de protecţie contaminat înainte de reutilizare.
  • Nu aplicaţi produsele într-un mod în care apare pericolul contaminării lucrătorilor sau altor persoane, direct sau prin derivă.
  • Este interzis mâncatul, băutul sau fumatul în timpul lucrului. Spălaţi-vă bine înaintea meselor și întotdeauna după terminarea lucrului. 
  • Nu deversaţi accidental produsul în apele de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare.
  • Nu se aplică produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
  • Curăţaţi imediat produsul, prin aspirare sau măturare, în caz de împrăștiere accidentală și puneţi-l într-un container adecvat pentru reziduuri.
  • Cereţi asistenţă unui specialist, dacă este necesar.
  • Dacă vă simţiţi rău, chemaţi imediat doctorul și arătaţi eticheta.

PRIMUL AJUTOR

 • În caz de ingestie, administraţi 1-2 pahare cu apă și cereţi asistenţa medicului să inducă voma sau să facă spălături stomacale. Dacă victima este conștientă, se va clăti gura cu apă. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștienţă.
 • Cereţi întotdeauna ajutorul medicului.
 • În caz de contact cu pielea, spălaţi cu săpun și multă apă și schimbaţi îmbrăcămintea. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice, se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.
 • În caz de contact cu ochii, se vor ţine ochii deschiși și se spală imediat cu multă apă timp de 15 minute. Consultaţi specialistul dacă iritaţia persistă.
 • În caz de inhalare, scoateţi accidentatul la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este necesar. Consultaţi medicul după o expunere semnificativă.
 • În cazul oricărei expuneri cereţi ajutorul medicului și prezentaţi eticheta, dacă este posibil.
 • Pentru informaţii medicale suplimentare, contactaţi Institutul de Sănătate Publică din Bucureşti, telefon de urgenţă: 021 318 36 06.
 • Telefon de urgență Chemtrec (FMC): +1 703 527 3887

CONDIŢII DE DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

 • Produsele pentru protecţia plantelor FMC trebuie transportate și depozitate în ambalaje originale, în locuri uscate și reci, departe de spaţii locuite, destinate în exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fără acţiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente și furaje. În timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii și căldură.
 • Pe timpul manipulării transportului și depozitării, se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii, PSI etc. Păstraţi produsele încuiate și nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
 • În caz de împrăștiere, strângeţi produsul și resturile. Deșeurile rezultate din folosirea acestui produs pot fi păstrate numai în locuri special amenajate, conform legislaţiei în vigoare.

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 • Folosiţi ca agent de stingere: apă, spumă, zăpadă carbonică, produse chimice uscate sau dioxid de carbon. Evitaţi folosirea jetului cu volum mare de apă (risc de contaminare).
 • În caz de incendiu, purtaţi mască de respirat cu filtru de aer.
 • Nu inspiraţi fum.
 • Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică.
 • Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare.
 • Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.
 • Pentru incendii mici: dacă zona este puternic expusă focului și dacă condiţiile o permit, se va lăsa focul să ardă, deoarece apa poate mări poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI SAU PIERDERI ACCIDENTALE

 • Purtaţi echipament individual de protecţie.
 • Nu contaminaţi cursurile de apă sau sistemul sanitar de canalizare.
 • Nu permiteţi materialelor să contamineze pânza freatică.
 • Curăţaţi imediat produsul prin aspirare sau măturare.
 • Folosiţi aspiratoare industriale omologate pentru colectare.
 • Autorităţile locale trebuie să fie înștiinţate dacă sunt scurgeri semnificative care nu pot fi limitate.
 • Dacă produsul contaminează râurile și lacurile sau canalele, autorităţile trebuie informate.
 • În cantităţi mici, folosiţi materiale absorbante inerte. Utilizaţi containere adecvate pentru stocare și distrugere. Evitaţi contaminarea apei cu produs sau cu ambalajul său. Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru a fi refolosit. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.

PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT

 • Asiguraţi-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcţionare. Înaintea utilizării este necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformităţii.
 • Turnaţi cantitatea necesară de produs în rezervorul mașinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat.
 • Nu este necesară dizolvarea separată sau efectuarea unui pre-amestec.
 • Folosiţi agitatoare mecanice sau hidraulice.
 • Nu folosiţi sisteme pneumatice (cu aer) de agitare.
 • Spălaţi ambalajul și adăugaţi apa de spălare în rezervorul mașinii. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentu stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare.
 • Controlaţi periodic starea echipamentului de stropit.
 • În cazul amestecurilor complexe, produsele se adaugă în rezervor astfel: plicuri hidrosolubile, granule dispersabile, granule solubile, pulberi, suspensii concentrate apoase, suspensii concentrate uleioase, emulsii concentrate, adjuvanţi, surfactanţi, uleiuri, fertilizanţi și produse antidrift.
 • Se amestecă numai conform recomandărilor etichetei și ale specialistului. Nu se păstrează amestecurile de soluţie în rezervorul mașinii peste noapte, pentru că revenirea în suspensie poate fi dificilă. În cazul în care soluţia de stropit rămâne nefolosită mai mult timp, înainte de refolosire, este obligatorie reagitarea soluţiei și recircularea ei în echipamentul de stropit, până la revenirea în suspensie normală.

PREVENIREA APARIŢIEI REZISTENŢEI – ERBICIDE

 • La utilizarea repetată a erbicidelor cu același mod de acţiune, timp de mai mulţi ani, pe aceleași tarlale, este posibilă supravieţuirea, înmulţirea și dominanţa unor biotipuri de buruieni mai puţin sensibile, apărute natural. O buruiană este considerată rezistentă la un erbicid dacă supravieţuiește după un tratament aplicat corect la doza și momentul recomandat, în condiţii climatice normale. Apariţia rezistenţei la o specie de buruieni poate fi evitată sau întârziată prin alternarea sau amestecul produselor cu mod diferit de acţiune.

PREVENIREA APARIŢIEI REZISTENŢEI – FUNGICIDE

 • La utilizarea repetată a fungicidelor cu același mod de acţiune, timp de mai mulţi ani, în aceleași tarlale, este posibilă supravieţuirea, propagarea și înmulţirea până devin dominante, a raselor de paraziţi mai puţin sensibile, care apar în mod natural. Un patogen este considerat rezistent la un fungicid, dacă supravieţuiește unui tratament corect aplicat, la momentul oportun și doza indicată, în condiţii de vreme normală. Dezvoltarea rezistenţei la o ciupercă patogenă poate fi evitată sau întârziată, prin alternarea sau amestecul produselor cu mod diferit de acţiune.
 • Utilizarea repetată a unor produse sistemice pe bază de fenilamide (metalaxyl, oxadyxil etc.) poate provoca apariţia rezistenţei agenţilor patogeni și presupune alternarea obligatorie a tratamentelor cu produse cu alt mod de acţiune, care combat populaţiile de patogeni devenite rezistente fără să determine rezistenţă. Efectuarea a 2-3 tratamente pe sezon diminuează riscul apariţiei rezistenţei.

PREVENIREA APARIŢIEI REZISTENŢEI - INSECTICIDE

 • La utilizarea repetată a insecticidelor cu același mod de acţiune, timp de mai mulţi ani, pe aceleaşi parcele, este posibilă supravieţuirea, înmulţirea și dominanţa unor biotipuri de dăunători mai puţin sensibili, apăruţi natural. O insectă este considerată rezistentă dacă supravieţuiește, după un tratament aplicat corect la doza și momentul recomandat, în condiţii climatice normale, fără ca populaţia să scadă sub pragul economic de dăunare. Apariţia rezistenţei la o specie de dăunători poate fi evitată sau întârziată, prin includerea în programele de combatere a produselor cu mod diferit de acţiune. Utilizarea exclusivă sau repetată a insecticidelor din grupul oxadiazine poate duce la apariţia rezistenţei dăunătorilor. Dacă sunt dificultăţi reale de control și cauze rezonabile de suspiciune de apariţie a rezistenţei, consultaţi imediat reprezentanţii locali ai companiei sau specialiști recunoscuţi în identificarea celor mai bune metode alternative de control pentru situaţia apărută.

Vă rugăm să comunicaţi companiei FMC România eventualele suspiciuni de apariţie a rezistenţei la oricare dintre dănunătorii culturilor agricole ca urmare a utilizării produselor de protecţia plantelor FMC.Pe acest site se plantează cookies. Sperăm că ești de acord. Află mai multe despre politica cookies aici.

Închide Accept